top of page

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Indkaldelse til Fælledens ordinære (coronaforsinkede) generalforsamling

Søndag d. 21. juni 2020 kl. 15.00

Den gamle Brugs, Freltoftevej 27 i Freltofte

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag, hvor vi snakker om året, der er gået, og idéer til tiltag og aktiviteter i Fælleden i det kommende år! Børn er også velkomne!  

Fælleden vil være vært med en kop kaffe/te/saft og is.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent og stemmetællere

 3. Formandens beretning

 4. Regnskabsaflæggelse

 5. Behandling af indkomne forslag med deltagelse af borgmester, Hans Stavnsager:

Arbejdsgruppen ift. Freltoftevej 10 v/Jan Wæhrens, Kris Larsen, Sara Mortensen og Benni Nielsen foreslår, at Fælleden bliver den juridiske køber og ejer af Freltoftevej 10. Den primære begrundelse for forslaget er, at Fælleden allerede er en etableret forening, at vi derfor undgår at oprette en ny forening, at Fælleden nyder stor tillid blandt alle beboere, at Fælleden har en bankkonto og at handlen og "problemet" kan løses hurtigst muligt.

Fælledens bestyrelse vurderer, at dette tiltag er i overensstemmelse med Fælledens vedtægter, hvis Fælleden får mulighed for at bruge området til aktiviteter og arrangementer: 

§ 2. FORMÅL.

 1. Formålet er at fremme, dyrke og styrke lokalfællesskabet gennem forskellige sammenkomster og kulturelle arrangementer og aktiviteter. Hvis det skønnes formålstjenligt kan foreningen oprette, udbygge og/eller vedligeholde samlingssteder, hvor lokalbefolkningen kan spille bold, petanque el. lign og hvor forskellige former for underholdning kan arrangeres.

 

Fælledens bestyrelse har følgende betingelser i forhold til forslaget:

 • At punktet behandles på generalforsamlingen, så medlemmerne har mulighed for reel indflydelse.

 • At der ikke er risici for medlemmerne og kun en minimal risiko for foreningen.

 • At en eller flere fra arbejdsgruppen opstiller til valg til Fælledens bestyrelse og tager sig af det arbejde, der er i forbindelse med den fortsatte proces

 • At købsaftalen underskrives når:

 • Der er tillid til, at model 1 (se bilag fra arbejdsgruppen), som et stort flertal af indskyderne har stemt for til møde med arbejdsgruppen, kan effektueres. Dvs. at kommunen overtager Freltoftevej 10 mhp. at lave rekreativt område, som Fælleden kan anvende til aktiviteter og arrangementer.  

 • Der er indbetalt 850.000 kr. på Fælledens konto jf. regnskab fra arbejdsgruppen (se bilag)

 • At arbejdsgruppen (eller en af denne nedsat arbejdsgruppe) fortsætter som tovholdere og ansvarlige, indtil handlen med mægler og sælger er afsluttet.

 • At arbejdsgruppen udarbejder en kontrakt/betinget gavebrev, hvor af det fremgår under hvilke betingelser, indskyderne overfører pengene

 

 1. Fremtidig virksomhed, herunder idéer til nye aktiviteter

 2. Fremlæggelse af budget

 3. Valg af bestyrelse (der vælges 3 i ulige år og 2 i lige år)

 4. Valg af suppleanter for 1 år

 5. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

 6. Eventuelt

Vel mødt!

Mange hilsner fra Fælledens bestyrelse

bottom of page