top of page

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FÆLLEDEN. LANDSBYFORENING FOR FRELTOFTE, LUMBY & SØSTED

 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED.
1.1 Foreningens navn er FÆLLEDEN, som er en fælles landsbyforening for landsbyerne; Freltofte, Lumby og Søsted i Nørre Lyndelse Sogn, Faaborg-Midtfyn kommune.

 

§ 2. FORMÅL.
2.1 Formålet er at fremme, dyrke og styrke lokalfællesskabet gennem forskellige sammenkomster, kulturelle arrangementer og aktiviteter. Hvis det skønnes formålstjenligt kan foreningen oprette, udbygge og/eller vedligeholde samlingssteder, hvor lokalbefolkningen kan spille bold, petanque el.lign. og hvor forskellige former for underholdning kan arrangeres.

2.2 Medlemmerne (herunder også bestyrelsen) står selv for det praktiske arbejde nævnt i pkt. 2.1 Dvs. både for etableringen af de forskellige baner, legeredskaber o.l. og for den alm. vedligeholdelse (græsslåning, maling mv.)

2.3 Foreningen er partipolitisk uafhængig.

 

§ 3. MEDLEMSKREDS.
3.1 Som medlemmer kan optages indbyggere i Lumby, Søsted og Freltofte, med stemmeret til den årlige generalforsamling, uanset alder, køn, stand, religion, etnicitet og partitilhørsforhold, såfremt de har betalt det af bestyrelsen pr. husstand fastsatte årskontingent og kan gå ind for foreningens formål. ”Udenbys” og andre interesserede er velkomne medlemmer, men har dog ingen stemmeret ved generalforsamlingen.

3.2 Indmeldelse sker ved betaling til foreningens bankkonto, kassereren og evt. andre bestyrelsesmedlemmer, af det pr. husstand fastlagte kontingent.

3.3 Udmeldelse sker hos kassereren, og husstanden er udmeldt ved årets afslutning.

3.4 Årskontingent betales i januar, dog senest på generalforsamlingen, for at opnå stemmeret hertil.

 

§ 4. GENERALFORSAMLING.
4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af juni måned. lndkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail til medlemmerne, der selv er forpligtet til at holde foreningens kasserer opdateret mht. kontaktoplysninger. Medlemmer, der af særlige grunde ikke kan modtage mail, skal selv gøre opmærksom på dette, så de kan få besked på anden vis.
4.3 En stemme pr. husstand, der senest ved generalforsamlingens start har betalt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4 Ethvert medlem over 18 år er valgbar til bestyrelse og revision.

4.5 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent og stemmetællere

3: Formandens beretning

4: Regnskabsaflæggelse

5: Behandling af indkomne forslag

6: Fremtidig virksomhed, herunder ideer til aktiviteter

7: Fremlæggelse af budget.

8: Valg af bestyrelse (der vælges 3. i ulige år, og 2. i lige år)

9: Valg af 2 suppleanter for 1 år.

10:Valg af revisor og revisorsuppleanter for 1 år

11:Eventuelt.

 

4.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før.
Vedtægtsændringer dog 2 mdr. før generalforsamlingen.

4.7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved alm. stemmeflertal.

4.8 Vedtægtsændringer kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

 

§ 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
5.1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers skriftlig varsel med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter en begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen.

Generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af anmodningen.

 

§ 6. BESTYRELSEN.
6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.
3 medlemmer vælges i ulige år og 2 medlemmer vælges i lige år.

6.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og andre poster, senest 14 dage efter generalforsamlingen.

6.3 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

6.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.5 Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne. Møder afholdes når formanden skønner det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder derom.

6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved alm. Stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

 

§ 7. ØKONOMI – REGNSKAB – REVISION.
7.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

7.2 Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

7.3 Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

§ 8. OPLØSNING.
8.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør, på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

8.2 Skulle foreningen ved en evt. opløsning være i besiddelse af en formue, såsom penge og andre omsættelige aktiver, skal generalforsamlingerne bemyndige bestyrelsen til at anvende denne efter følgende retningslinjer:

  1. Projekter, der i lokalområdet (Freltofte, Søsted, Lumby) opfylder formålsparagraffen, tilgodeses.

  2. Støtteværdige aktiviteter lokalt på Midtfyn kan tilgodeses.

  3. Almennyttige formål kan støttes (fx Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp).

 

§ 9. VEDTÆGTS DATERING OG UNDERSKRIFT.

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 5. juni 2019 og ordinær generalforsamling d. 26.3.2019

 

Underskrevet:

 

 

Formand, Gitte B. Bork

 

 

Kasserer, Vivi Ross

 

 

Aase Laursen

 

 

Kurt Bager

 

 

Vibeke Hansen

bottom of page