top of page

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Hermed indkaldes til generalforsamling

Søndag den 16. juni 2023 kl. 15:00 på Freltofte Fælled, Freltoftevej 10.

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

 • Valg af dirigent

 • Valg af referent og stemmetællere

 • Formandens beretning

 • Regnskabsaflæggelse

 • Behandling af indkomne forslag

 • Fremtidig virksomhed, herunder idéer til nye aktiviteter

 • Fremlæggelse af budget

 • Valg af bestyrelse (der vælges 3 i ulige år og 2 i lige år)

 • Valg af suppleanter for 1 år

 • Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

 • Eventuelt

Bestyrelsen foreslår til pkt. 5., at generalforsamlingen stemmer om en ændring i det årlige fastlagte kontingent fra 100 kr til 200 kr. Her henvises til vedtægternes § 3 stk. 2, ” Indmeldelse sker ved betaling til foreningens bankkonto, kassereren og evt. andre bestyrelsesmedlemmer, af det pr. husstand fastlagte kontingent.”

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før.


Venlig hilsen bestyrelsen.

bottom of page