top of page

Referat af generalforsamling 2021

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent og stemmetællere

 3. Formandens beretning

 4. Regnskabsaflæggelse

 5. Behandling af indkomne forslag:

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før — og forslag til vedtægtsændringer senest 2 mdr. før generalforsamlingen.

 1. Fremtidig virksomhed, herunder idéer til nye aktiviteter

 2. Fremlæggelse af budget

 3. Valg af bestyrelse:

Der vælges 3 i ulige år og 2 i lige år.

 1. Valg af suppleanter for 1 år

 2. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

 3. Eventuelt

Bestyrelsen foreslog Iris Nystrøm Jepsen som dirigent. Iris blev enstemmigt vedtaget.

Iris takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gik videre med dagsordenen.

Ad 2)

Bestyrelsen foreslog Jan Wæhrens som referent. Som stemmetællere meldte Stefan V. Jokumsen og Inge Zenner sig. Alle blev enstemmigt valgt.

Ad 3)

Formanden Gitte Bergstedt Bork fremlagde sin beretning. Generalforsamlingen svarede med applaus, hvilket dirigenten tolkede som en enstemmig godkendelse. Ingen protesterede.

Beretningen vedhæftes referatet som Bilag 1.

Kassereren Vivi Ross fremlagde det omdelte regnskab for 2020 og forslag til budget for 2021 Kroregnskabet, som blev udsendt i Januar og også omtalt i Fælledblad 21. årgang nr. l, var også omdelt og der var mulighed for at stille spørgsmål.

Jan Wæhrens spurgte om den ene krone kommunen skulle betale for kroen, var blevet indbetalt. Det vidste kassereren ikke på stående fod.

Derefter blev regnskab og budget godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5)

Der var kun indkommet det forslag bestyrelsen havde sendt ud sammen med indkaldelsen.

Bestyrelsen harfølgende forslag til vedtægtsændringer i 54 stk. 2:

Nuværende tekst:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Forslag til nyformulering:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af juni måned.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Ad 6)

Dirigenten spurgte om bestyrelsen havde forslag til fremtidig virksomhed for foreningen.

Formand Gitte svarede kort at bestyrelsen gerne så at foreningens virksomhed blev forenklet så der ikke hang så mange opgaver på bestyrelsen. De fremtidige aktiviteter ville nok for en stor dels vedkommende dreje sig om anvendelsen og indretningen af krogrunden. Her var der allerede en række arbejdsgrupper i gang og Gitte foreslog at repræsentanter for disse hver især kom med en status og forslag til aktiviteter.

Ole (arbejdsgruppen for fondsansøgninger, plads til leg og samlingssted):

Det er forhåbningen at krogrunden, når indretningen er kommet mere på plads, vil blive et centrum for formelle og uformelle sammenkomster i byen. Der kan f.eks. opsættes en flagstang og når flaget er oppe, så er der grill. Flere bød sig til som grillmestre, Ole, Morten og Anders.

Ole/Stefan:

Vi har fået bevilget 217.000 kr. De skal gå til madpakkehus, dræning/planering, vandløb og projektstyring v. Egelund A/S. Lokale og anlægsfonden er også ansøgt uden held, men de har opfordret os til at indsende justeret ansøgning inden for en måned.

Allan (arbejdsgrupperne for plads til leg, samlingssted og trampestier):

Der er endnu ikke noget der er helt låst, men hvis man vil have indflydelse, skal man melde sig til en af arbejdsgrupperne.

(Ref. Bem. Bilag 2 med arbejdsgrupperne er vedhæftet referatet).

Anders (arbejdsgrupperne for fondsansøgninger, natur på grund og kontakten til kommunen):

Det tager tid at m gennemført naturprojekter (vandløb, jordarbejde, beplantning etc.), måske 3-5 år. Hvis man har ideer eller vil være med, så opfordrede Anders til at man meldte sig til gruppe. Der kommer måske gang i bygningen af stendige mod vejen i efteråret.

Claus nævnte at der ligger mange sten langs vejen mellem Freltoftevej 34 og 36. Endvidere har Skullerodsholm en stenhugger gruppe, som måske kunne kontaktes.

Astrid (Natur på grund og trampestigruppen):

Trampestien er stort set færdig. Der mangler endnu skilte. Indvielse sker den 22/8. Kurt opfordrede til at gå en tur på stien, gerne med le eller buskrydder.

Katrine (kunstgruppen):

Gruppen har haft et lavt aktivitetsniveau, da de afventer at rammerne for grunden er på plads. Der har været tale om bænke med citater og kunst afKeld Moseholm. Ideer er velkomne.

Jan: Mit. stendiget, hvad venter vi på?

Anders: Vi venter på godkendelse på hvordan vi må bygge fra Byg (kommunen). Selve byggelinjen er på plads. Vi forventer go inden sommerferien. Madpakkehuset kræver byggetilladelse. Håb om indvielse i Oktober.

Gitte opfordrede til at man skrev sit navn på den fremlagte planche, hvis man gerne yde en praktisk indsats i foreningens arbejde eller arbejdet med fremtiden for krogrunden.

Ad. 7)

Budgettet for 2021 var allerede blevet godkendt under pkt. 4.

Ad. 8)

Vibeke Hansen, Vivi Ross og Jan Wæhrens er på valg. Vivi og Jan genopstiller ikke. Vibeke genopstiller.

Sara Mortensen, Vibeke Hansen og Jane Hansen opstillede til bestyrelsen og blev enstemmigt valgt.

Ad. 9)

Trine Knudsen og Åse Laursen er på valg. Begge ønskede ikke at genopstille.

Helle Wæhrens, Vivi Ross, Hanne Nadolny opstillede som suppleanter og blev enstemmigt valgt

Ad 10)

Jan Wæhrens opstillede som revisor og Allan Knudsen som revisor suppleant. Begge blev enstemmigt valgt.

Lone takkede den afgående bestyrelse for det store arbejde de gjorde for lokalområdet.

Jørgen Ejner havde foreslået bestyrelsen at man undersøgte om det var muligt at m en hjertestarter sat op i byen, evt. at anvende noget af foreningens formue til dette formål.

Steffan og Sara (nr 33) ville gerne lægge facade til hvis det kunne vente til deres planlagte facaderenovering var gennemført.

Lone (nr 14) ville også gerne lægge facade til.

Alle gav udtryk for at det var en god ide, og Jan Wæhrens meldte sig som tovholder med støtte af Jørgen Ejner.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og Gitte takkede for fremmødet og debatten.

bottom of page