top of page

Referat af generalforsamling 2023

Søndag den 11. juni 2023 kl 13 på Freltofte Fælled, Freltoftevej 10

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

Stefan Jokumsen valgt til dirigent

 

 1. Valg referent og stemmetæller

Hanne Nadolny valgt til referent. Ingen stemmetællere valgt

 

 1. Formandens beretning v/Jan Wæhrens

Der henvises til beretningen, som er vedhæftet. Beretningen blev godkendt med applaus.

Bemærkning fra Helle ift fælledbladet: enkelte postkasser er forældet og bliver muligvis ikke tømt. Bemærkning fra Vibeke: trykkvaliteten af aktuelle blad ikke tilfredsstillende. Hun følger op på det.

 

 1. Regnskabsaflæggelse v/Jane

Der henvises til omdelt regnskab., som blev gennemgået og godkendt.

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte MOBILPAY trods gebyrer. Trykomkostninger til fælledbladet steget, da man har valgt at få det gjort mod faktura. Der er 137 medlemmer, heraf 117 betalende. Ubrugte fondsmidler brugt til etablering af muldtoilet. Informationsskilte med bl.a. sponsorlogoer er bevilget med udbetaling, når det gennemføres.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen

 

 1. Fremtidig virksomhed, herunder ideer til nye aktiviteter

Sofie foreslår fastelavnsfest for børn. God ide, kræver blot nogen der har lyst til at arrangere.

Vibeke foreslår flere aktiviteter for ”voksne” og seniorer fx kulturelle arrangementer og udflugter, højtlæsning for børn, dukketeater (kræver dog flere kræfter), børn der maler med kridt i området.

Jette foreslog at male på sten og sætte op i området.

Jan foreslog at lave skulpturer af overskudstræ.

Sofie foreslog fællesspisning, fælles madlavning, evt af fødevarer fundet i naturen, restaurant/folkekøkken.

Anders informerede fra legepladsudvalget: forslag om at flytte legehus fra grusgraven til stykke udenfor fælledområdet (Chris og Elena’s jord) og evt bygge gyngestativ. Forslag til børne/legefaciliteter på området ønskes.

Stefan foreslog opbevaring af legeredskaber og anskaffelse af brandpumpe til brug ifm brandbekæmpelse, alternativt anskaffelse af pulverslukker

Allan bragte op, hvordan vi håndterer affald på fællesområdet. Bestyrelsen opfordres til at finde model/løsning. Trine fra flaglaget fortalte, at de har drøftet løsninger til håndtering af affald, men er gået fra det igen, da det bla. kræver sortering. Det drøftedes hvordan man håndterer affald i byerne. I grusgraven er affaldsbeholdere, men ingen sørger for tømning.

 

 1. Fremlæggelse af budget

Budgettet blev godkendt. Det blev kommenteret at det første halvår af budgetåret allerede er gået. Stefan mente, at i takt med at foreningen ejer mere og mere, der kan gå i stykker, er der behov for at afsætte penge til vedligeholdelse og evt. udbedringer. Jan supplerede med at bestyrelsen planlægger at ansøge kommunen om tilskud til vedligeholdelse, men at fælleden først skulle færdiggøres helt.

Helle foreslog at budgettere med nyt sand til sandkassen, og helst finde en løsning til låg aht katte ekskrementer.

Trine opfordrede til at der ikke doneres legetøj til fælleden, der er gået i stykker. Dette vil blive viderebragt til legepladsudvalget.

Der blev spurgt til årsagen til det budgetterede underskud. Hertil blev svaret, at egenkapitalen er på kr 64000 og et underskud derfor kan retfærdiggøres for nu.

 

 1. Valg af bestyrelse (for 2 år)

Jane, Vibeke og Sara på valg. Alle 3 ønsker genvalg og blev valgt.

 

 1. Valg af suppleanter for 1 år

Allan, Anders og Hanne valgt

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

Vivi valgt som revisor. Astrid valgt som suppleant in absentia (Jan får bekræftet at hun ønsker genvalg)

 

 1. Eventuelt

Jan fortalte, at han har skrevet indlæg i FÆLLEDBLADET om, at Freltofte ikke bliver fjernvarmeområ-de. Kommunen henviser til lokalrådet, hvis man ønsker fælles lokal varmeforsyning. Hvis 50% af beboerne mellem byskiltene ønsker det, vil Jan undersøge mulighederne for evt etablering af eget varmepumpeanlæg. Undersøgelserne vil i første omgang ikke koste noget. Typisk outsources driften. Jan opfordrer til at sende tilkendegivelser på mail til ham, og gerne tale med naboer om det.

Jette mener, at mange allerede har investeret i eget jord-til-varme anlæg. Steffan tilføjer, at anlæg skal skiftes indenfor en 10-årig periode, så det måske derfor alligevel er interessant at give tilsagn.

Stefan fortæller om fin artikel om Freltofte skrevet af Jens Ole i Lokalhistorisk Nyt, der er medlemsblad for lokalhistorisk forening.

Morten spørger til planerne for grusgraven. Bruges til Sankt Hans, men kræver vedligeholdelse. Bjarne foreslår at flytte træningsredskaberne til fælledområdet.

Morten spørger ligeledes til planerne for de festtelte og borde/bænkesæt, der står hos dem. Bestyrelsen vil drøfte det. Teltene er gamle og kræver gennemsyn, kan muligvis afhændes/sælges.

Ida spørger til kommunens planer om fartsænkning gennem byen og tilbyder at tage aktiv del i opfølgningen. Anders fortæller at kommunen har bevilget kr 130000 og har lagt planerne, men er kommet bagud med selve gennemførelsen. Vi har anmodet om en høring før etableringen. Jan vil følge op og få en status fra kommunen.

Vibeke ønsker åben dialog om fælledbladet, da der er brug for stof til artikler, ellers stopper det. Bestyrelsen alene kan ikke løfte opgaven. Alle er enige om at bladet er godt og spændende, og ønsker at det fortsætter.

Trine opfordrer til at udmelde deadline. Hendes børn vil gerne bidrage til bladet, men har brug for aktualitet.

Helle mener det er spændende at få historier fra lokalsamfundet. Ida synes også det er spændende og melder sig til at bidrage med stof.

Jan mener at bladet er noget af det væsentligste for foreningen og anerkender det kræver en stor indsats og at alle skal bidrage.

Jette tilføjer, at nogle er medlemmer af foreningen alene på grund af bladet.

Vibeke mener der er behov for aktiviteter at skrive om.

Bjarne forslår evt at genbruge artikler fra tidligere (gamle) blade.

Jane spørger om holdning til kontingentforhøjelse for 2025. Steffan mente ikke det er noget problem med forhøjelse, men foreslår at man ved større projekter udlodder andele/sponsorater. På den måde ved man bedre hvad man betaler til.

Stefan opfordrer igen bestyrelsen til at overveje behov for midler til vedligeholdelse/udbedringer.

bottom of page