top of page

Referat af generalforsamling 2019

Generalforsamling i Fælleden 26.03.2019

 

Generalforsamlingen er afholdt iht. vedtægterne for Freltofte fælled

 

   13 fremmødte inkl.. Bestyrelsen

 

  1. Valg af dirigent​

​       Ole Bork

   2. Valg af referent og stemmetæller

       Aase Laursen (ref.)

       Ole Bork (stemmetæller)

 

   3. Formandens beretning

       Vedlægges som fil

   

       Der skal dog tilføjes, at gadekæret nu er renset efter gentagne henvendelser til kommunen.

 

   4. Regnskabsaflæggelse

       Regnskab blev gennemgået og godkendt;

 

       Der orienteres om tilbagegang i medlemstal, og antal annoncører. Der har dog også henvendt sig nye annoncører.

 

       Festivallen har igen givet underskud, grundet en del færre deltagere

 

       Pengene fra borgerbudget er overført til 2019

 

       Fælled bladets udgifter er justeret

 

       Stadigvæk pæne tal på konto og kassebeholdning

 

       Regnskabsberetning er taget til efterretning

 

   5. Behandling af indkomne forslag

 

       Bestyrelsen foreslår at der på generalforsamlingen stemmes om ændring i vedtægternes § 4 stk. 2

       Forslag til ny formulering:

       "Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts. Indkaldelse  skal ske med mindst 3 ugers           varsel ved mail til medlemmerne, der selv er forpligtet til at  holde  foreningens kasserer opdateret mht.

       kontaktoplysninger. Medlemmer, der af særlige grunde ikke kan modtage mail, skal selv gøre opmærksom på dette, så         de kan få besked på anden vis"

       Det nye forslag er foreløbigt vedtaget, det skal dog endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling,

       Grundlovsdag

 

   6. Fremtidig virksomhed, herunder ideer til nye aktiviteter

       De fremmødte tilkendegiver, der er et højt aktivitetsniveau i Fælleden.

 

   a. Festival 2019 i ny form ?

       Måske ændres til sommerfest i grusgraven

       Måske afholdes det på kroens område ( afhængig af aftale med kroens ejer)

 

       Festivallen kræver mange ” Tordenskjolds soldater”, da det er et stort arrangement

       Hvis der skal være festival, kan indtægter måske øges gennem catering, større musiknavne, slås større op

       Det skal dog bemærkes, at de lovmæssige krav er strammet væsentlig op

 

       Under alle omstændigheder afholdes der noget d. 24. aug.

 

   b. Oprettelse af børneråd, så børnenes ønsker og behov kan komme til udtryk til gavn for dem og fællesskabet

 

   c. Danseaften, foredragsaften, sangaften

 

   d. Turneringer mellem hold f.eks. petanque

 

   Der er opbakning fra de fremmødte

 

   7. Fremlæggelse af budget (kan erhverves hos kasseren)

 

   Bestyrelsen vil sammen med frivillige, forsøge at hverve nye medlemmerne

 

   8. Valg af bestyrelse

   Vibeke, Vivi og Aase er på valg

   Alle genvalgt

   Gitte Bork valgt

 

   9. Valg af suppleanter

   Hans Bork valgt

 

   10.  Valg af revisor og revisorsuppleant

   Jesper Garbøl genvalgt som revisorsuppleant

   Kennet Seerup Jørgensen suppleant

 

   11.  evt.

 

   Formanden takkede fremmøde og gode forslag

 

bottom of page