top of page

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Fælleden indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.30 i Den Gamle Brugs, Freltoftevej 27 i Freltofte.

Fælleden vil være vært med en kop kaffe eller te og kage.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent og stemmetællere

 3. Formandens beretning

 4. Regnskabsaflæggelse

 5. Behandling af indkomne forslag

 6. Fremtidig virksomhed, herunder idéer til nye aktiviteter

 7. Fremlæggelse af budget

 8. Valg af bestyrelse (der vælges 3 i ulige år og 2 i lige år)

 9. Valg af suppleanter for 1 år

 10. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden.

Bestyrelsen foreslår til pkt. 5., at generalforsamlingen stemmer om en ændring i vedtægternes § 4 stk. 2, hvis nuværende ordlyd er: "Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev til medlemmerne eller ved annoncering i den lokale dagspresse."

Forslag til ny formulering: "Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst tre ugers varsel ved mail til medlemmerne, der selv er forpligtede til at holde foreningens kasserer opdateret mht. kontaktoplysninger. Medlemmer, der af særlige grunde ikke kan modtage mail, skal i god tid gøre opmærksom på dette, så de kan få besked på anden vis."

Derudover gør vi opmærksom på, at Fælledbladet efterlyser skribenter, inkl. lokalredaktør fra hhv. Søsted og Lumby, og gerne bidrag omkring fx historie (aktuel og gammel), lokale opskrifter eller beskrivelser af gamle lege.

bottom of page