top of page

Referat af generalforsamling 2018

Generalforsamlingen er afholdt iht. vedtægterne for Freltofte Fælled

 

1.     Valg af dirigent

Ole Bork

 

2.     Valg af referent og stemmeoptæller

Aase Laursen

 

3.     Formandens beretning

Der takkes for godt fremmøde, og Fælledens aktiviteter gennemgås.

Ved sidste års generalforsamling blev der valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer, som afløste de afgående.

Hans blev konstitueret i forbindelse med Åge Spejlborgs sygdom. I den forbindelse aftalte bestyrelsen af fastholde aktivitetsniveauet for Fælleden

Affaldsindsamling var tiltrængt og med god opbakning

Igen var der stor tilslutning til nattergale turen, stor tak til Anders for en dejlig  naturvandringen gennem mosen. Dog udeblev nattergalen p.g.a det kolde forår.

Grundlovsdag i grusgraven, blev igen en succes for alle med fin fremmøde og godt vejr.

Sct. Hans aften samme sted, med stort bål og fin fremmøde og nogenlunde vejr.

Funktionel træning har ikke været det store trækplaster, måske har vejret også haft indflydelse.

Freltofte Festival var igen en succes med fin opbakning. Den blev en dyr omgang. Planen var at købe nyt telt til formålet, men pris, lovkrav og skærpet tilsyn satte en stopper for den investering. Underskuddet ved dette arrangement er bl.a. til leje af telt, gulv og køletrailer.

Børnedyrskuet / legedag blev afholdt med meget beskeden fremmøde

Æblemostdag hos Nina og Kurt. Igen en succes på trods af den ringe æblehøst, havde folk alligevel formået at fremtrylle æbler, så der kunne presses most.

Juletræstænding med stor tilslutning, også et vellykket arrangement.

Borgerbudget gav et godt afkast på 8.000 kr, Tak til alle, der gjorde det muligt, at Fælleden kom i betragtning

Fælledbladet er en meget vigtig aktiv for området, ønsket er at flere bidrager med artikler

 

4.     Regnskabsfremlæggelse

Der er på nuværende tidspunkt ca. 180 medlemmer

Vivi fremlægger regnskabet, som samlet har et underskud på 13.058,58 kr

Regnskab og revisorgennemgang vedlægges

 

5.     Behandling af indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag

 

6.     Fremtidig virksomhed, herunder ideer til aktiviteter

Der var stor ros til bestyrelsen og Fælled bladet for det store engagement

Pengene der er bevilliget fra borgerbudget skal bruges på aktivitets redskaber i grusgraven.

P.g.a.  det sene forår, forventes det sat op i maj.

Arbejdsdag i grusgraven afholdes som vanlig

De faste aktiviteter bibeholdes.

I foråret skal det eksisterende telt ( som bruges til Grundlovsdag/ Sct. Hans) rengøres.

De gamle borde og bænke skal renoveres

Ved børneaktiviteter skal der reklameres i børnehaver / skoler, i håb om større tilslutning

Opmærksomheden skærpes på yderområder. Søsted er der forholdsvis god kontakt til, hvorimod det ligger lidt stille med Lumby.

Der drøftes om vi kan bruge mail lister og Facebook til at komme i kontakt med flere af Freltofte og omegnens beboere

Nye tiltag så som:

Cykelløb/ orienteringsløb kunne måske inddrage en større del af Freltofte og omegnens beboere

Byforskønnelse kunne også være en mulighed, mangler nogle interesserede, som evt. kunne plante blomster ved byskiltene og gadekæret

Til festivalen er det planen, at danne grupper til div. aktiviteter, så der er flere om at trække læsset

Grill aftner kunne også være en mulighed

 

7.     Fremlæggelse af budget

Budget 2018 vedlægges

Drøftelse af hvordan vi kan øge indtægter.

Festivalen har deres indtægter ved salg af øl,vand,vin kaffe pølser og kage.

Der lægges vægt på at alle kan deltage uden at skelne til økonomien.

Måske kunne der søges sponsorrater

Evt sælge stadepladser

Gitte vil gerne gøre en indsats for at skaffe flere medlemmer

Annoncører kunne evt. øges i kontingent mod at få reklame ved festivalen

Webbaseret registrering af opkrævning af kontingent og registrering af betalinger. Jesper Garbøl undersøger muligheder.

 

8.     Valg af bestyrelsen

Hans og Kurt er begge på valg, men modtager genvalg. Begge blev genvalgt

 

      8.a Valg af suppleanter

                      Stinna er genvalgt

                      John Carlsen er valgt

 

9.     Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor Jesper Garbøl

Revisorsuppleant Kennet Seerup Jørgensen

 

10.  Evt.

Der opfordres til fastlæggelse af datoer for møder til festival, og til aktivitetsdage

Formanden takker for fremmødet

 

 

Bestyrelsesmøde 03.04.2018 kl 19.30 hos Vivi

bottom of page