top of page

Referat af generalforsamling 2017

Generalforsamling, Freltofte Fælled 2017
Afholdt d. 30.marts 2017 kl. 19:00 på Carl Nielsen Skolen, Nr. Lyndelse
1: Valg af dirigent;
Ole Bork
Valg af Referent;
Kim Laulund
Generalforsamlingen er iht. vedtægterne rettidigt indkaldt, ingen imod.
2: Formandens beretning
Der takkes for et flot fremmøde og mange gode ideer til infomødes vedr. festival 2016.
Igen meget stor ros til nattergaleturen, endnu engang et flot fremmøde.
Grundlovsdag i grusgraven, både en god dag for børn og voksne. Grusgraven er perfekt til denne type arrangementer, læ, masser af natur og muligheder for alle.
Rigtig godt Skt Hans aften, med flot bål, godt vejr og god opbakning.
Freltofte Festival hos Kurt og Nina. Igen et godt og velbesøgt arrangement. Alt fungerer bedre og bedre.
Godt samarbejde med kroen samt mange gode stande. Generelt var festivalen en succes, men bestyrelsen
overvejer at korte arrangementet en smule til næste år.
Dyreskue/Legedag i Søsted, mange glade børn, godt vejr og fine præmier til alle udstillere.
Æblemostdag igen hos Kurt og Nina, en hyggelig eftermiddag med masser af æbler og mange mennesker.
Juletræstændingen samlede igen rigtigt mange mennesker og var en hyggelig dag, som for nogles vedkommende fortsatte i lang tid.
Stor ros til hjemmeside, skilte, tavler og et flot arbejde samt stor ros til bladet. Det fungerer godt som altid.
Der efterlyses fortsat historier og skribenter.
3: Regnskab blev fremlagt af Vagn.
Festivalen gav et mindre underskud, men væsentligt mindre end forventet.
Samlet set gav forretningen Freltofte Fælled et overskud på i alt 3662,35 kr. Hvilket giver en egenkapital på
91.405,32 kr.
4: Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag er modtaget.
Bestyrelsen har drøftet følgende aktiviteter for 2017
Investering i et nyt telt + bord/bænkesæt
Program som sidste år, samt evt et til to vinteraktiviteter (Spisning/Foredrag/Sangaften)
Opfordring til at anlægge et kryderurtebed / bærbed i Grusgraven
Opstartsmøde til festivalen 2017 er planlagt til 13. juni 2017, nærmere info følger.
5: Budget 2017
Der budgetteres med færre indtægter i 2017, dette skyldes at tidligere hovedsponsor at valgt at opsige
aftalen, der søges nye sponsorer, men ingen nye aftaler er på nuværende tidspunkt i hus.
Grundet dette samt investeringer i nyt telt osv på ca 15.000,00 kr. budgetteres med et underskud i 2017 på
9.600,00 kr.
6: Valg til bestyrelse
Lene, Vagn og Kim er på valg, ingen af dem ønsker at genopstille til bestyrelsen. Bestyrelsen takker for
deres indsats, specielt Lene for 7 arbejdsomme år. Og Vagns kæmpe indsats med både hjemmeside, skilte
og som kasserer.
Bestyrelsen har gjort sig nogle en række overvejlser og følgende kandidater har valgt at opstille;
Åse Laursen
Vibeke Hansen
Vivi Ross
Alle tre kandidater blev med flertal valgt til bestyrelsen, som hurtigt herefter vil indkalde til møde for ny konstituering.
Valg af suppleanter;
Stinna og Hans er på valg og begge ønsker at modtage genvalg hvis ikke andre ønsker at opstille. Begge blev
genvalgt som suppleanter med flertal.
Valg af Revisor og Revisorsuppleant
Anne Grethe ønsker ikke genvalg som revisor, som ny revisor blev valgt Jesper Garbøl og Kenneth Jørgensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
7: Eventuelt
Stor ros fra de fremmødte til de arbejder som er foregået i det forgangne år.

bottom of page