top of page

Referat af generalforsamling 2020

Referat fra Fælledens generalforsamling 21. juni 2020

 

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent- Britta Kruse valgt

 2. Valg af referent - Ole Tophøj Bork valgt -  og stemmetællere – Vivi Ross og Ole Tophøj Bork

 3. Formandens beretning – se bilag – Beretningen blev godkendt.

 4. Regnskabsaflæggelse – Vivi Ross fremlagde regnskabet. Der blev omdelt kopier. Regnskabet blev godkendt.

 5. Behandling af indkomne forslag med deltagelse af borgmester, Hans Stavnsager:

Gitte fremlagde forslaget som nedenfor beskrevet:

Arbejdsgruppen ift. Freltoftevej 10 v/Jan Wæhrens, Kris Larsen, Sara Mortensen og Benni Nielsen foreslår, at Fælleden bliver den juridiske køber og ejer af Freltoftevej 10. Den primære begrundelse for forslaget er, at Fælleden allerede er en etableret forening, at vi derfor undgår at oprette en ny forening, at Fælleden nyder stor tillid blandt alle beboere, at Fælleden har en bankkonto og at handlen og "problemet" kan løses hurtigst muligt.

Fælledens bestyrelse vurderer, at dette tiltag er i overensstemmelse med Fælledens vedtægter, hvis Fælleden får mulighed for at bruge området til aktiviteter og arrangementer: 

§ 2. FORMÅL.

  1. Formålet er at fremme, dyrke og styrke lokalfællesskabet gennem forskellige sammenkomster og kulturelle arrangementer og aktiviteter. Hvis det skønnes formålstjenligt kan foreningen oprette, udbygge og/eller vedligeholde samlingssteder, hvor lokalbefolkningen kan spille bold, petanque el. lign og hvor forskellige former for underholdning kan arrangeres.

 

Fælledens bestyrelse har følgende betingelser i forhold til forslaget: 

 • At punktet behandles på generalforsamlingen, så medlemmerne har mulighed for reel indflydelse.

 • At der ikke er risici for medlemmerne og kun en minimal risiko for foreningen.

 • At en eller flere fra arbejdsgruppen opstiller til valg til Fælledens bestyrelse og tager sig af det arbejde, der er i forbindelse med den fortsatte proces

 • At købsaftalen underskrives når:

 • Der er tillid til, at model 1 (se bilag fra arbejdsgruppen), som et stort flertal af indskyderne har stemt for til møde med arbejdsgruppen, kan effektueres. Dvs. at kommunen overtager Freltoftevej 10 mhp. at lave rekreativt område, som Fælleden kan anvende til aktiviteter og arrangementer. 

 • Der er indbetalt 850.000 kr. på Fælledens konto jf. regnskab fra arbejdsgruppen (se bilag)

· At arbejdsgruppen (eller en af denne nedsat arbejdsgruppe) fortsætter som tovholdere og ansvarlige, indtil handlen med mægler og sælger er afsluttet.

· At arbejdsgruppen udarbejder en kontrakt/betinget gavebrev, hvor af det fremgår under hvilke betingelser, indskyderne overfører pengene

 

Borgmester Hans Stavnsager fortalte, at han onsdag før Kr. Himmelfartsferien blev kontaktet af flere borgere fra kommune. I løbet af Kr. Himmelfartsferien arbejdede kommunens jurister på sagen. Der blev afholdt et møde med arbejdsgruppen fra byen efter Kr. Himmelfartsferien. Der har været møde i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i den forløbne uge, hvor der blev orienteret om sagen. Der var velvilje på begge møder til, at der kan findes en løsning sammen med kommunen til at overtage Freltoftevej 10, stå for nedrivning og omdanne til grønt område for lokalområdet, hvis byen på denne imponerende vis kan finde økonomi til at købe den. Der kan dog først besluttes i august, når det kommer på som decideret punkt på dagsordenen med en sagsfremstilling. Hans Stavnsager udtrykte stor anerkendelse til byen for på denne måde at kunne håndtere fælles udfordringer.

 

Spørgsmål:

 • Klaus: Har der været frafald fra borgere, der ønskede at kroen skulle bevares? Stefan: Der har siden mødet på kroen sidst været 1 frafald.

 • Inge spurgte til, hvorfor de ikke havde modtaget en mail om sidste møde. Stefan og Inge tjekker om han har registreret den rette mailadresse.

 • Hvad med vandproblemet ved kroen? Jan fra arbejdsgruppen forklarede om den købsaftale der foreligger. Hans Stavnsager sagde, at vandproblemet vil følge med til kommunen, hvis de overtager kroen for en krone. Det er derfor en god strategi, at vi fik en sænkning af købsprisen mod, at sælger ikke skal klare vandproblemet.

 • Jette: Må vi sælge inventar osv. inden overdragelse til kommune? Jan fortalte, at det er vores oplæg til kommunen.

 • Klaus: Ligesom Fælleden nu er ejer af en ismaskine, så kan vi jo overveje, om Fælleden skal bevare et sæt service osv., til fx 50 personer, som medlemmer kan låne. Gitte tilkendegav, at det er et godt forslag.

 • Anders: Vil kommunen bidrage til driftsudgifter o.l. i perioden frem til overdragelse? Nej det vil kommunen ikke.

 • Inge: mindede om, at den tidligere Fælled jo krævede en del løbende vedligehold (græsslåning o.l.). Og det kom til at hænge på nogle få personer. Vi skal være opmærksom på, hvordan vi indretter området – hvor meget skal være naturgrund, og hvor meget skal slås jævnligt osv.

 • Gitte: fremlagde, hvordan Landsbyanalysen i Faaborg-Midtfyn understøtter dette projekt.

 • Anders: De gange vi har haft ønsker til kommunen – fx omkring gadekæret og trafikproblemet, så oplever vi, at kommunen har været imødekommende, hvilket vi gerne vil anerkende kommunen for.

 • Jan og Gitte talte for, at vi konsulterer en jurist ifm. købet for at være på den sikre side. Dette er en bestyrelsesbeslutning.

 

Vi afstemte ved håndsrækning om forslaget om, at Fælleden indgår købsaftale om Freltoftevej 10. Der var fuld tilslutning dertil.

 

Gitte rundede af med, at alle indskudshavere, inden vi går hjem, skal skrive under på indskudsaftale, som Stefan sidder med sammen med en liste over indskydere. Indskuddet skal indbetales senest 1. juli 2020.

 

 • Jan: Indsamlingen er ikke nødvendigvis slut. Alle beløb er velkomne. I den forløbne uge fik vi en melding fra banken om, at vi skal have tilladelse til at foretage en indsamling – jvf. indsamlingsloven. Det har flere fra bestyrelsen undersøgt, og så længe vi indsamler blandt foreningens medlemmer og blandt borgere, der har en direkte relation til indsamlingsformålet, så er vores indsamling fuldt ud lovlig, og vi skal ikke ansøge om det.

 • Britta: Kan man melde ind med en halv eller en kvart andel? Hans – Man kan på indskudsgavebrevet skrive fx ½ på gavebrevet udfor antal indskud af 10.000 kr.

 • Stefan har lavet ti lister over husstande, vi ikke har fået til- eller frasagn fra. Han opfordrer til, at nogen af de fremmødte vil påtage sig en ”rute” og kontakte de pågældende husstande. Klaus, Klavs Ø, Jette, Trine, Britta, Astrid og Anders tilmeldte sig.

 • Anders: Kan vi også kontakte Brugsen, og andre erhvervsdrivende? Jan – hvis vi begynder at indsamle på andre måder, så skal vi have lavet en ansøgning

 • Christian: Vil vi kunne kontakte de husstande, der har sagt fra, ift. om de vil byde ind med et mindre beløb? Stefan sender en mail til dem.

 • Inge: Det vil være en god idé at benytte Fælledens Facebook til at gøre opmærksom på behovet for støtte.

 • Britta: Vi kan måske holde en støttefest på Kroens område for at tjene nogle penge.

 • Stefan: Der kan måske laves et arrangement ifm., at der skal sælges inventar o.l.

 

 

 1. Fremtidig virksomhed, herunder idéer til nye aktiviteter

 • Klaus: foreslår, at der rejses et tag på nogle pæle på området. Steffan fra nr. 34 tilbyder at vi kan benytte spær fra deres hus. Og der blev så foreslået, at der kan benyttes tagplader fra kroen.

 • Der har inden generalforsamlingen været afholdt børne- og unge Topmøde – og de har mange gode forslag til aktiviteter i det kommende år.

 1. Fremlæggelse af budget - Vivi Ross gennemgik dette. Inge spurgte til tryk af fælledbladet. Der er ikke ændringer i udgiften pr. blad.

 2. Valg af bestyrelse (der vælges 3 i ulige år og 2 i lige år) – Gitte og Kurt er på valg og modtager genvalg. Åse ønsker at overgå fra ordinært medlem og blive suppleant. Dermed skal der også vælges et ordinært medlem for 1 år. Jan fra arbejdsgruppen stiller op. Alle blev valgt.

 3. Valg af suppleanter for 1 år – Trine, Åse og Klaus blev valgt

 4. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år – vi satser på, at vores nuværende revisor, Jesper Garbæk vil fortsætte og valgte Jette som revisor suppleant

 5. Eventuelt

 • Inge har to familiemedlemmer, der omdeler bladet. Til nogle husstande er der en indlægsseddel flere gange, fordi de ikke har betalt medlemskontingent. Inge opfordrer til, at der findes andre strategier ift. tidligere medlemmer, der ikke har betalt. Gitte fortalte, at bestyrelsen har strammet op, så tidligere medlemmer, der ikke har betalt i 1. kvartal, bliver kontaktet telefonisk.

 • Mht. kontakt til husstande, der ikke har givet tilsagn eller frasagn ift. indskud, så laver bestyrelsen en skrivelse, som kan udleveres sammen med gavebrev.

 • Hans har været med i bestyrelsen og været aktiv gennem mange år. Han udtræder nu. Gitte sagde tak for hans store indsats og lover ham noget rødvin på et senere tidspunkt.

 

Britta takkede afslutningsvist for god ro og orden – og Gitte takkede for i dag.

 

Referent Ole Tophøj Bork

 

bottom of page